மூன்று வியப்புகள்!!! பகுதி – 3

1958 – ல் நான் துணை விடுதிக் காப்பாளனாகப் பொறுப்பேற்ற போதுதான், விடுதி வரவு – செலவுகளைக் கண்காணிக்கவும், கணக்கு எழுதவும் தனியாகக் கணக்கர் நியமிக்கப் பட்டார். எனது உடன் பிறவாச் சகோதரர் முகம்மது பாரூக்தான் விடுதியின் முதல் தனிக் கணக்கர். அப்போது, “இச் சீட்டு கொண்டு வருபவரிடம், கல்லூரிச் செல்வுக்கு ருபாய் …………. கொடுத்தனுப்பிக் கணக்கில் எழுதிக் கொள்ளவும்” என்று தாளாளர் ‘ரோக்கா’ (ஆணைச்சீட்டு) அனுப்புவார்.  இரும்புப் பெட்டியில் பணம் இருந்தாலும், விடுதிப் பணத்தைக் கல்லூரிச்…

Instagram adds Q&A feature to Stories

Instagram is encouraging people to use Stories to talk to their friends with the introduction of a new question and answer feature. Called the questions sticker, it will be available as part of Instagram version 52 on iOS and Android. After taking a photo or video, users will select the questions sticker, and then type…

Facebook And Instagram Video Updates, New Video Contest To Celebrate

Facebook and Instagram are going ALL IN on video! Facebook just unveiled numerous new video tools for Creators at its first ever Creator Day held on June 19th, 2018 in Los Angeles. Tools include: Add interactive polls, quizzes, challenges and gamification to both Live and VOD More videos added to the Watch Platform (not just…

5 Essential Social Media Tips Every Small Business Must Follow

Today, businesses must have a strong presence on the main social media channels, like Facebook, Twitter, and Instagram, leading the way. There are others, like Pinterest and Snapchat that also make sense for some brands to participate on. Social media provides a platform to not only grow your brand, but also drives sales and revenue.…

How to Reveal Your Best LinkedIn Prospects

Wondering how to look for highly targeted leads on LinkedIn? Looking for a low-cost solution to help you find those people? In this article, you’ll learn how to use Boolean search with LinkedIn’s Advanced People Search to reveal your perfect prospects. #1: Create an Advanced Prospect Profile Before you start searching for prospects on LinkedIn,…

Facebook is testing augmented reality ads in the News Feed

Facebook is giving advertisers new ways to show off their products, including with augmented reality. At its F8 developer conference earlier this year, Facebook announced that it was working with businesses to use AR to show off products in Messenger. Now a similar experience will start appearing in the News Feed, with a select group…

6 Steps to Increase Facebook Organic Reach & Grow Your Audience

Far too often brands spend days devising a Facebook marketing strategy only to see their post go live and ultimately show very little traffic or engagement. You immediately think what went wrong or what if no one really likes our brand? Don’t go down that dark rabbit hole because Facebook organic reach is still a…

5 Critical Precautions When Publishing Controversial Content

We post an overwhelming amount of content online every day. Each month, people read over 23 billion blog posts on WordPress. Certainly, that’s not enough, so we also upload 18,000 hours of video to YouTube every minute! For brands to be seen and heard, they often resort to releasing content intended to grab people’s attention. There’s a…

An introduction to innovation in consumer search optimization

It may be obvious statement, but over the last 15 years the internet has completely transformed the retail industry. The once flourishing high-street is declining, as more and more consumers are swapping the shopping experience for the convenience and added choice that online retail offers. Mobile technology means more people are purchasing products via apps…

How to Sell on Facebook

The number of businesses selling via social media is increasing even as you read, especially on the king of all platforms, Facebook. Here’s how you can harness Facebook’s potential as an online store for your products or services. Read the full article at MarketingProfs Powered by WPeMatico

ProBeat: Facebook is an expert at not asking for your permission

OPINION: The latest Facebook privacy scandal, a bug that set the sharing setting of 14 million users’ status updates to public, hit just one day after Facebook confirmed the last hubbub, namely that it has data-sharing deals with Chinese companies. Cambridge Analytica feels like years ago. Unfortunately for everyone, Facebook’s approach…Read More Powered by WPeMatico